حروف و الفبای آلمانی

الفبای آلمانی همانند الفبای انگلیسی ۲۶ حرف دارد.البته چهار حروف دیگر نیز وجود دارد اما جز الفبای آلمانی محسوب نمیشوند

این ۴ حرف عبارتند از :

Ää           

Öö

Üü

ßß 

نحوه تلفظ حروف های آلمانی با انگلیسی متفاوت است . اما بهترین قسمت زبان آلمانی آنجاست که شما هر چه را میگویید ، عین همون را مینویسد (این جمله را باید به آن دسته از افرادی که میگن زبان آلمانی سخته نشون داد J . نه شوخی میکنم فقط یه کوچولوسخته اما قول میدم اگر مطالب رو دنبال کنید حتما این زبان را یاد خواهید گرفت)

در زبان آلمانی همه اسم ها جمع میشوند و تمامی اسم ها حرف اولشان با حرف بزرگ میبایستی نوشته شوند (اسم هر جای جمله که بیاید میبایستی حرف اولش را با حرف بزرگ بنویسید )

حروف ها

Aa                     Bb                  Cc                Dd                    Ee               Ff                       Gg                Hh              Ii                   Jj

Apfel                    Bus            Computer    Dame              Erde            Farbe         Gold            Hemd          Iran     Jacke        

  کت     ایران         پیراهن              طلا           رنگ            زمین                 خانم                کامپیوتر            اتوبوس              سیب

 Kk                       Ll                 Mm                           Nn                    Oo                     Pp                Qq                 Rr                Ss

Kartoffel               Licht           Mann                   Nase                   Opa             Papier          Orange          Rot           salz

 نمک        قرمز         پرتقال                 ورقه          پدربزرگ                بینی                    مرد                 نور              سیب زمینی

Tt                    Uu              Vv                     Ww                       Xx                Yy                  Zz

Tabak        Ukriane         Volk             Wagen               Xenon           Yacht      Zahl

عدد   کشتی کوچک       زنون                ماشین            مردم            اوکراین         تنباکو

 

اوملاوت (حروفی که بالایشان نقطه دارند) و س ß

Ää               Öö                      Üü              ß

Äpfel              Öl                  Übelkeit        Fuß

پا         حالت تهوع              روغن              سیب

  • ویژگی حرف ß :

.۱هیچ گاه در ابتدای یک کلمه نمی آید

.۲این حرف تشکیل شد از دو S که ممکن است در بعضی متون به این شکل ss نوشته شود

.۳این حرف مانند س در زبان فارسی تلفظ میشود مانند کلمه بالا   Fußیا Fussکه به این شکل تلفظ میشود : فووس

  • ویژگی حرف Ää :

این حرف معادل کسره در زبان فارسی میباشد  اِ . مانند کلمه بالا که خوانده میشود :  = Äpfel اِپفل

  • ویژگی حرف Üü :

برای تلفظ این حرف میبایستی لب های خود را غنچه کنید و درحالی که لب هایتان غنچه است بگویید اِ

  • ویژگی حرف Öö :

برای تلقظ این حرف میبایستی لب هایتان را کمی کمتر غنچه کنید و بگویید اِ